Allmänna försäljningsvillkor privatpersoner

§ 1 Parterna i dessa allmänna försäljningsvillkor berör ingående och individuella avtal om inköp av varor och/eller tjänster som ingås mellan en kund, Varvid kund hänsyftar en fysisk person som handlar huvudsakligen som privatperson för ändamål som faller utanför någon typ av näringsverksamhet. I fortsättningen kallad ”Kunden”) och Voltplan AB, organisationsnummer 559391-5050, (fortsättningen kallat ”Voltplan”). Parterna kunden och Voltplan benämns i fortsättningen gemensamt för ”Parterna”.

§ 2 Försäljningsvillkoren omfång berör Voltplans försäljning av laddboxar, laddstolpar, laddstationer, laddkablar eller annan utrustning (som hör ihop med segmentet ”Laddutrustning”) till Kunden. Detta berör även installationstjänster som uppstår i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”).
Uppstår det en försäljningen av molntjänster så regleras dessa villkor i ett avtal som är separat från detta. Uppstår det avvikelser från nämnda villkor ska det göras skriftligt i ett individuellt avtal mellan parterna. När det sker så har det avtalet förtur de allmänna affärsvillkoren för privatpersoner som nämns i dessa villkor. Villkoren vid försäljning av molntjänst (”molntjänst”) till Kunden regleras i separat villkor. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor.

2.1 Voltplans villkor rörande försäljning kan komma att uppdateras med tiden efter att ett avtal har ingåtts mellan Parterna. Det är de senaste allmänna affärsvillkoren för privatperson som är giltiga och det är Kundens skyldighet att uppdatera sig kring de senaste affärsvillkoren. De allmänna affärsvillkoren kommer alltid finnas tillgänglig på Voltplans hemsida som man mår på voltplan.se

§ 3 Vid ett Ingående av avtal där köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst görs av Kunden ska Kunden lämna uppgift om namn, folkbokföringsadress, personnummer,, telefonnummer och e-postadress. Om kunden i samband med köp av hårdvara även köper installationstjänster ska även en adress som ska gälla för installation adressen uppges.

3.1 När Kunden gör en elektronisk beställning via Voltplans hemsida kommer Voltplan bekräfta köpet genom att sända en orderbekräftelse. Görs inköp från offert så skickas en faktura till Kunden. Det finns inget ingående avtal mellan Parterna till dess en en orderbekräftelse har sänts till den e-postadress som Kunden har angivit.

§ 4 Ångerrätt vid ingående av avtal utanför Voltplans butiker

4.1 När Kunden beställer Laddutrustning, Laddkablar, molntjänster eller Installationer från Voltplans hemsida gäller bestämmelserna fråntdom ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har rätt att upphävadet ingående affärsavtalet och ångra sig inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden eller en av Kunden utsedd tredje person erhåller varan i sin besittning; eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).

4.2 Om Kunden har beställt flera olika varor i en och samma order men varorna från Voltplan har skickats genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden eller en tredje person som Kunden har utsett (dock inte transportfirman) fysiskt har mottagit den varan som senast kommit till Kundens besittning.

4.3 Om Kunden önskar nyttja sin rättighet att ångra köpet ska Kunden kontakta Voltplan genom att skicka en e-post till order@voltplan.se att Kunden ångrar köpet. Ångerrätten anses ha utnyttjats om Kunden skickar ett e-postmeddelande om att utnyttja ångerrätten innan Ångerfristen har löpt ut.. Voltplan skickar ut returfraktsedel bifogat med e-post till berörd kund som därefter lämnar in den vara som skall returneras tillbaka till Voltplan. I samband med returen kommer Voltplan ta ut en avgift på 150 kr för returfrakt och handläggning kommer tas ut från det återbetalda beloppet. Kunden är skyldig att paketera och handskas med varan på ett sätt som gör att den inte kan eller kommer skadas under transporten. Återbetalning till Kunden sker inom 14 dagar från det att vi har fått din beställning i retur.

§ 5 Retur av varor

5.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt ovan (punkt 4) ska Kunden genast returnera varorna till Votlplan utan dröjsmål, dock ska det ske senast fjorton (14) dagar från den dag då Kunden informerade Voltplan om sitt utnyttjande av ångerrätten. Om Kunden returnerar varorna innan tidsfristen löper ut så anses tidsfristen för returnering ha uppfyllts.

5.2 Varor som ska returneras till Voltplan AB enligt punkt 5.1 ska skickas till: Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, CO/ Dreamlogistics AB, Produktionsvägen 10, 262 96 Strövelstorp.

5.3 Vid returnering ska Kunden alltid se till att varan är väl emballerad. Kunden ansvarar för varan till dess att Voltplan har tagit emot den. Vi på Voltplan rekommenderar alltid Kunden att spara postkvitto och eventuella kolli- eller brev-id.

§ 6 Återbetalning

6.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt kommer Voltplan betala tillbaka hela beloppet kunden har betalat exkl returavgiften.. En återbetalning ska göras utan dröjsmål från Voltplans sida, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Voltplan fick meddelande om att Kunden beslutat att utnyttja sin ångerrätt. Voltplan kommer främst återbetala med samma betalningsmetod som kunden själva betalade. I vissa fall kan andra betlaningsmetoder användas men då har kunden samtyckt till detta. Inga avgifter kommer adderas på själva transaktionen tillbaka.

6.2 Om Kunden vill att en Installation ska börja levereras innan Ångerfristen har löpt ut, ska Kunden betala ett belopp till Voltplan som motsvarar kostnaden för den Installation som kommer att levereras fram till den tidpunkt då Ångerfristen löper ut.

6.3 Om varans värde får en värdeminskning på grund av Kundens hantering av varan så ansvarar Kunden för värdeminskningen som skett. Detta gäller dock inte sådan hantering som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskap och funktion.

6.4 Kvitto behöver bifogas för den vara som skickas tillbaka till Voltplan. Om returen gäller en delretur av totalt antal varor så skall detta noteras på kvittot.

§ 7 Leverans

Voltplan levererar till hela Sverige. Kunden ombeds kontakta Voltplan vid övriga försändelser till utlandet. Om leveransen berör molntjänster är Voltplans ambition att leverera inom två arbetsdagar.
§ 8 Köp av Installationstjänster. Om Parterna kommer överens om att Voltplan ska installera den köpta Laddutrustningen gäller följande villkor när Voltplan genomför Installationen.

8.1 Hos Voltplan kan Kunden välja olika typer av installationer och upplysa Voltplan vilken tyo av Installation Kunden vill ha. Kunden ska därefter komma överens om en tid för utförande av Installationen. På vår hemsida, www.voltplan.se hittar Kunden all tillgänlig och relevant information om vad som ingår och inte ingår i våra så kallade “Standardinstallationer”. Alla tilläggstjänster utöver det som ingår i våra standard-installationspaket anses vara tillägg och blir då en anpassad installation för just den Kunden. På Voltplans hemsida kan Kunden finna alla tilläggstjänster som kan adderas till en “Standardinstallation” och somn konverterar “Standardinstallation” till en anpassad installation.

8.2 Om Kunden har specifika önskemål om annan placering av hårdvaran och laddutrustning än den som Votlplan rekommenderar så kommer Voltplan ta Kundens önskemål i beaktelse i högsta möjliga mån i utbyte mot eventuella merkostnader som är kopplade med Installationen på en annan placering av hårdvaran och laddutrustning. Önskar kunden en anpassad installation så kommer Voltplan genomföra detta mot en särskild betalning.

8.3 Det är viktigt att Kunden eller eventuell Kundens ombud ska befinna sig på plats på inbokad tid när Installationen ska genomföras. Kunden eller dess ombud ska se till att Voltplan får tillgång till relevanta utrymmen så att Installationen av laddutrustning samt allt runtomkring (såsom exempelvis kablar) kan utföras av Voltplan så att utrustningen kan kopplas mot elnätet. Skulle Kunden inte se till att Voltplan kan utföra Installationen efter överenskommelse har Voltplan rättigheten att fakturera Kunden enligt prislista som är senast gällande. Vill Kunden ändra tid för installation efter bokad överenskommelse så måste Kunden kontakta Voltplan genom e-post minst tre (3) arbetsdagar innan tiden för Installation som avtalats i orderbekräftelsen från Voltplan. Kunden måste skicka en e-post till info@voltplan.se och ska ange ordernummer som Kunden fått tilldelat.

8.4 Kunden är ansvarig att själv eller på egen bekostnad ta hjälp för att åtgärda eventuella reparationer som uppstår i samband med installationen. Det kan vara allt ifrån målning, tapetsering, putsning. Andra aspekter kunden är ansvarig för att själv eller på egen bekostnad ta hjälp för att åtgärdakan vara att marken behöver återställas eller byggnad och annan anläggning till följd av väsentliga ingrepp för att utföra Installationen.

8.5 Om Voltplan ska utföra en installation på en fastighet som ägs av en annan än Kunden så ansvarar Kunden för att medgivanden har inhämtats av den fastighetsägaren.

8.6 Alla elektriska installationer som utförs via Voltplan skall vara fackmässigt genomförda av behörig elektriker. Intyg eller liknande dokument från behörig elektriker rörande installation ska kunna uppvisas vid åberopande av fel.

§ 9 Pris, betalning och förfogande. Alla priser är uppsatta av Voltplan med en aktuell gällande prislista. Priserna berör laddutrustning, installation och diverse molntjänster. Alla priser och prisnivåer kan Kunden finna på vår hemsida www.voltplan.se. Voltplan kan reserversera sig för ev. fel av prisnivåer som beror på tryckfel, utsålda varor eller helt enkelt felaktig prisuppgifter.

9.1 Betalning görs via faktura (alternativt i tillämpliga fall genom en betalningslösning via SEB eller andra betalningsinstitut). All betalning sker i svenska kronor. NOJAN ÄNDRA DETTA NÄR VI VET MER

9.2 Betalning ska vara Efuel tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen (20 dagar efter fakturadatum). NOJAN ÄNDRA DETTA NÄR VI VET MER

9.3 Ifall kunden inte betalar i tid har Voltplan rätten att skicka ut en påminnelsefaktura med tillhörande dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid vidare försening skickas ärendet vidare till inkasso och inkassoavgifter kan tillkomma enligt lag.

9.4 Voltplan kan genomföra en sedvanlig kreditprövning av potentiella kunder.

9.5 När kunden har erlagt hela betalningen till Voltplan anses kunde ha äganderätt över laddutrustning.

§ 10 Fel, brister och reklamationsrätt. En vara anses ha fel om den inte överensstämmer med hur den beskrivs av bruksanvisningen. Beskrivningen kommer framgå av Voltplans hemsida. Samma sak gäller för tjänster där en tjänst anses felaktig om den inte överensstämmer med vad som framgår av Voltplans hemsida.

10.1 Det är väsentligt att Kunden använder varan i enligheten med bruksanvisningen. All utrustning kring laddning av elfordon skall endast användas till den eller de fordon som passar just Kunden bil rörande strömstyrka. Om Kunden byter elfordon ska Kunden kontakta oss på Voltplan för att få bekräftat ifall det krävs några eventuella uppdateringar alternativt ändringar av installerad laddutrustning. Skulle Kunden utan att kontrollera detta ladda andra typer av elfordon med annan strömstyrka som resulterar i skador så är Kunden ensam ansvarig för detta. Det väsentligt att Kunden använder sin laddutrustning efter vad den är designad för.

10.2 Alla kunder hos Voltplan har två (2) års reklamationsrätt från den dag kunden erhåller varan i sin besittning och från den tid installation utförts. När Kunden upptäckt ett fel ska reklamationen göras inom skälig tid enligt lag. Om kunden reklamerar felet inom två (2) månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts anses det vara skälig tid.

10.3 För fel på varor och tjänster där det beror på Kunden kommer Voltplan kräva betalning av Kunden utifrån hur mycket tid som avsatts. Priset framgår av prislistan.

10.4 Vara som Kunden vill reklamera så ska Kunden skicka en e-post med följande uppgifter: ordernummer, kontaktperson, adress till order@voltplan.se. Voltplan kommer skicka ut en retursedel kostnadsfritt och du som Kund har en skyldighet att utan dröjsmål skicka tillbaka varan till Voltplan. När vi har mottagit varan kommer vi kontrollera att felet beror på ett tillverkningsfel och inte ett hanteringsfel och därefter får du som Kund en ersättningsvara.

§ 11 Ansvar. Parterna är alltid ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar: (i) Voltplan kommer inte ansvara för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, såsom elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantören och internetleverantörer; och (ii) Voltplan ansvarar inte heller för skador eller förluster som orsakas av Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.1 Voltplan ansvarar inte för att en enskild elfordon kan laddas med installerad Laddutrustning. Köparen är alltid ansvarig för att de för laddning avsedda elbilarna är kompatibla med Laddutrustningen. Om fordon och laddutrustning inte är fullständigt kompatibla kommer Voltplan inte ansvara för skador som uppkommer på grund av detta.

11.2 Voltplan har ingen skyldighet att fullgöra avtalet med Kunden om detta förhindras av omständigheter som står utanför Voltplans kontroll. Exempel på detta är lockout, strejk, upplopp, militärt ingripande, krig, bränder eller naturkatastrofer såsom översvämningar, blixtnedslag. Detta gäller även stora avbrott eller störningar i tekniska system/IT-system som vi på Voltplan inte kunnat undvika utan orimliga kostnader eller något som Voltplan inte kunnat förutse.

§ 12 Kundens skyldigheter. Kunden ansvarar att tillse följande:

• Att den platsen där Voltplan ska installera Laddutrustningen är lämplig för en Installation av Laddutrustning.
• Att Voltplans personal, eller av Voltplan utsedd person, får tillgång till platsen för Installation av Laddutrustningen.
• Krävs det andra typer av tillstånd från exempelvis hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan liknande rättighetsinnehavare ska Kunden se till att det föreligger.
• Att utföra andra sådana åtgärder (som inte åligger Voltplan enligt detta avtal) som är väsentliga för Installation av Laddutrustning (såsom byggnadsmässigt, mekaniska och elektriska åtgärder). Även åtgärder som är väsentliga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

12.1 Kunden ansvarar för följande:

• Att platsen där Voltplan ska utföra Installation av Laddutrustning är på en fastighet där Kunden är lagfaren ägare. Alternativt att samtliga erforderliga tillstånd enligt ovan finns.
• Att väsentlig information som är nödvändig för Voltplan, eller dennes underentreprenörer för att utföra ett arbete är korrekt.
• Att alla åtgärder som ligger på Kundens ansvar har genomförts på ett korrekt sätt.
• Att om Kunden tillhandahåller egen material eller och verktyg är utan brister eller defekter.
• Att Installationsplatsen där Laddutrustningen ska utföras är lämplig för ändamålet. Kunden ansvarar för skador som orsakats av Kunden och där Kunden inte respekterat villkoren. Om Kundens brister ger upphov till förseningar alternativt andra kostnader som uppstår av Kundens brister så svarar Kunden för dessa brister. Om en skada uppkommer på en annan egendom ska Kunden kontakta Voltplan inom två veckor och upplysa Voltplan om skadan.

§ 13 Grön Teknik. Som kund kan du få skattereduktion för Grön Teknik. Kraven för att få Grön Teknik skattereduktion finner du på Skatteverkets hemsida. Det är väldigt viktigt att Kunden läser igenom och säkerhetsställer att kunden omfattas av skattereduktionen vid köp av Laddutrustning och Installation av Voltplan. Kunden ansvarar att denne kan få skattereduktion. Skulle dock Voltplans begäran från Skatteverket nekas av Skatteverket förbehåller sig Voltplan att fakturera återstående belopp till Kunden med 10 dagars betalningsvillkor.

Voltplan förbehåller sig rätten att fakturera Kunden återstående belopp ifall något tillägg till våra standardinstallationen skulle visa sig vara tvistig. I ett sådant scenario kommer Voltplan inte ansöka för skattereduktion för Grön Teknik för Kunden utan Voltplan kommer fakturera återstående del mot kund. Sammantaget har Voltplan rättigheten att fakturera Kunden mellanskillnaden ifall Voltplans ansökan till Skatteverket för att begära ut skattereduktion nekas.
§ 14 Kundtjänst, Voltplans kundtjänst når du på info@voltplan.se

§ 15 Behandling av personuppgifter

15.1 Personuppgifter kommer Voltplan att behandla enligt gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter. Kunden samtycker genom detta avtal till att Voltplan behandlar Kundens personuppgifter, som exempelvis. fullständiga namn, personnummer, hemadress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Voltplans behandling och inhämtning av personuppgifter är Kundens medgivande och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden mot förmodan återkallar sitt medgivande kan Voltplan fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är väsentligt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren samt av lagen. Personuppgifter som Voltplan hämtar in i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Voltplan i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet samt säkerställa Voltplans rättigheter. Voltplan kan inhämta personuppgifter för att behandlas i olika typer av analyser såsom marknad- och kundanalyser men även för affärsutvecklingen och riskanalyser av Voltplan AB. Voltplan kan även behandla personuppgifter för direktmarknadsföring efter Kundens medgivande. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Voltplans behandling av Kundens personuppgifter hänvisas ni till Voltplans hemsida och läs vår Integritetspolicy som finns på www.voltplan.se/policy?. För vidare funderingar eller frågor kring personuppgifter och hur vi behandlar dessa kan ni kontakta oss på info@voltplan.se

§ 16 Tillämplig lag och tvister. Uppstår det tvister med anledning av dessa Försäljningsvillkor ska detta avgöras av svensk allmän domstol med Uppsala tingsrätt som första instans.

Kom igång

Låt oss berätta mer

Kontakta oss idag.